Hvad er en Erhvervsfond?

Erhvervsdrivende Fonde

Erhvervsfonde (eller erhvervsdrivende fonde) er fonde, der driver erhverv, for eksempel ved at have bestemmende indflydelse i en virksomhed.

En fond er en juridisk person, der selvstændigt kan opnå rettigheder og indgå forpligtelser, og er uden ejere – dvs. at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fondens midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter.

Fonde administrerer således en kapital, som er doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en erhvervsvirksomhed.

En række af de største og mest betydningsfulde danske virksomheder er kontrolleret af erhvervsdrivende fonde. Erhvervsdrivende fonde anvendes endvidere til mange andre former for erhvervsaktiviteter, hvor der er lagt vægt på, at overskud kan komme bestemte uddelingsformål til gode og derved adskille erhvervsaktiviteten fra sædvanlige privatøkonomiske interesser. Blandt de erhvervsdrivende fonde er mangfoldigheden stor. Der er mange forskelligartede fonde med formål, der spænder vidt. Her er taget udgangspunkt i erhvervsdrivende fonde, der ejer erhvervsvirksomheder, og som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsdrivende fonde er bundet af en vedtægt/fundats, der kun kan ændres efter særlig godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Fondene er dermed det mest udtalte eksempel på langsigtede ejere, vi kender i Danmark.

Danmark har tilladt erhvervsdrivende fonde helt tilbage til 1876, hvor brygger I.C. Jacobsen etablerede Carlsberg Fondet. Sidenhen kom bl.a. Novo Nordisk Fonden og A.P Møller Fonden til. Denne redegørelse omhandler ikke ikke-erhvervsdrivende fonde – som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.

Der er stigende fokus på fondenes virke og deres uddelinger, der som udgangspunkt kommer fra erhvervsaktiviteterne. Fondene uddelte i 2018 ifølge Danmarks Statistik DKK 17,0 mia. fordelt på 79.655 uddelinger og bidrager således væsentligt til samfundet. De erhvervsdrivende fonde tegner sig f.eks. for en væsentlig del af de investeringer, den private sektor foretager i forskning og udvikling. Endvidere bidrager de erhvervsdrivende fonde væsentligt med almenvelgørende uddelinger – f.eks. sociale og kulturelle uddelinger. Fondskonstruktionen kendes i forskellig form i en række lande. Erhvervsdrivende fonde har imidlertid særlig betydning i Danmark, ikke mindst blandt de største virksomheder, herunder internationalt arbejdende koncerner.

Lovgivningsmæssigt er der klare definitioner af, hvad fonde er. Stiftelse af en erhvervsdrivende fond sker efter en række fastsatte regler i lov om erhvervsdrivende fonde. Ét af formålene vedrørende selve stiftelsen er at sikre, at stiftelsen er reel, dvs. at kapitalen i den stiftede fond er effektivt udskilt fra stifteren, hvorved stifteren effektivt er afskåret fra råderetten over det tilførte. Til stiftelse af en fond kræves en grundkapital på mindst DKK 300.000.

En erhvervsdrivende fond skal på samme måde som et selskab have en ledelse. Grundlæggende gælder, at enhver erhvervsdrivende fond skal have en bestyrelse, mens det er frivilligt at have en direktion.

Bestyrelsen for en erhvervsdrivende fond skal bestå af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.